Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5810046
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5761309
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3450861
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3195494
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3141200
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2694565
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2628239
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2498403