Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5791805
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5608284
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3436057
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3190600
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3139931
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2689137
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626557
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2489346